• Nhiệm vụ:

– Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý công tác tài chính, kế toán của Trường và thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ tài chính – kế toán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phím tài sản đảm bảo hợp pháp, hiệu quả theo quy định;

– Lập dự toán thu, chi ngân sách theo quy định; xây dựng và giúp Hiệu trưởng bảo vệ Kế hoạch tài chính cho các hoạt động của Trường theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, tải sản của Trường; hướng dẫn công khai các biểu mẫu và quy trình thanh toán cho các đơn vị trong Trường;

– Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi theo quy định của pháp luật và của Trường; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường thực hiện các quy định của pháp luật và của Trường về học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Trường;

– Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, chính sách, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách theo quy định; tổ chức công tác quản lý tài sản theo quy định của Luật kế toán;

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp gia tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, đảm bảo hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí trong phục vụ yêu cầu quản trị và quản lý tài chính của Trường;

– Phối hợp triển khai quản lý, giải ngân kinh phí đầu tư xây dựng (nếu có);

– Tham gia phối hợp quản lý kinh phí tài trợ, viện trợ (nếu có);

– Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác tài chính, kế toán với Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi, kiểm tra, thẩm định việc mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật và của Trường; phối hợp với phòng Thiết bị và các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản; trích khấu hao tài sản theo quy định;

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo; bảo quản và lưu trữ tài liệu tài chính, kế toán và thực hiện chế độ bảo mật theo quy định;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định hoặc phân công của Hiệu trưởng.

  • Liên hệ:

– Điện thoại: 38.352.303.
– Email: p_kehoachtaichinh@sgu.edu.vn

  • Lãnh đạo phòng:

TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

GIANG QUỐC TUẤN

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO