Trường Đại học Sài Gòn đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Thông tư số 78 /2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021, Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2021.
Thời gian sử dụng hóa đơn diện tử kể từ ngày: 01/04/2022
Để thuận tiện cho việc tra cứu hóa đơn của học viên, sinh viên, phòng Kế hoạch tài chính hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn như sau:

4 thoughts on “Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *