Author Archives: Quản trị

Danh sách cán bộ, nhân viên phòng Kế hoạch Tài chính

STT
Họ và tên
Chức vụ
1
Giang Quốc Tuấn
Trưởng phòng, Kế toán trường
2
Nguyễn Hoàng Chương
P. Trưởng phòng
3 Trương Thị Phương Thảo P. Trưởng phòng
4
Hoàng Hà
Chuyên viên
5 Lã Trường Thịnh
Chuyên viên
6
Phan Thị Thuỳ Linh
Chuyên viên
7
Ngô Mỹ Phượng
Chuyên viên
8
Lê Thị Vân Thu
Chuyên viên
9
Lâm Bích Trâm
Chuyên viên
10
Nguyễn Kim Dung
Chuyên viên
11
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Chuyên viên
12
Nguyễn Diệu Linh
Chuyên viên
13
Lê Nhân Tâm
Chuyên viên
14
Huỳnh Thị Ánh Phượng
Chuyên viên

Quy trình đóng học phí hệ chính quy

  1. Quy trình đóng học phí hệ chính quy:

Sau khi Phòng Đào tạo thông báo về lịch đăng ký môn học cho sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ thông báo về lịch thu học phí tại ngân hàng (thu trong thời gian từ 4 đến 6 ngày), sinh viên có thể chọn các cách đóng học phí sau:

  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh ngân hàng được ghi rõ trong thông báo;
  • Chuyển khoản từ các chi nhánh khác hoặc ngân hàng khác, nội dung chuyển khoản ghi chính xác theo quy định trong thông báo của trường;

+ Ngân hàng nhận: NHNN&PTNT An phú HCM – PGD Nguyễn Văn Cừ

+ Tên người nhận:  Trường Đại học Sài Gòn

+ Số tài khoản:        1606201036100

+ Số tiền: Ghi tổng số tiền của các môn học đã đăng ký ở học kì thể hiện trên phiếu nộp tiền trên trang Web (kể cả nợ tồn đọng nếu có).

Nội dung nộp: ghi họ và tên SV, mã số SV, nộp học phí HK…../NH 20…- 20…..

Nếu sinh viên không ghi đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, mọi trường hợp nhầm lẫn có thể tiền học phí không chuyển được vào tài khoản nhà trường, xem như sinh viên chưa đóng học phí và sẽ bị hủy các môn học đã đăng ký.

  • Sinh viên lưu ý không sử dụng các hình thức chuyển khoản qua điện thoại, chuyển khoản tại cây ATM hoặc các hình thức chuyển khoản không ghi rõ nội dung chuyển (Mã số sinh viên, họ tên sinh viên).
  • Trong thời gian đóng học phí tại ngân hàng, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể đến phòng Kế hoạch – Tài chính để xin phép gia hạn học phí.

Sau khi kết thúc việc thu học phí tại ngân hàng, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ chốt danh sách sinh viên còn nợ học phí và chuyển cho Phòng Đào tạo để tiến hành hủy đăng ký môn học đối với các sinh viên chưa hoàn tất học phí. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đóng học phí trễ hạn trong các học kỳ tới (trừ các trường hợp có lý do đặc biệt có xác nhận của trưởng Khoa).

Chức năng – Nhiệm vụ

  • Nhiệm vụ:

– Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp quản lý công tác tài chính, kế toán của Trường và thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ tài chính – kế toán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức khai thác, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phím tài sản đảm bảo hợp pháp, hiệu quả theo quy định;

– Lập dự toán thu, chi ngân sách theo quy định; xây dựng và giúp Hiệu trưởng bảo vệ Kế hoạch tài chính cho các hoạt động của Trường theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, tải sản của Trường; hướng dẫn công khai các biểu mẫu và quy trình thanh toán cho các đơn vị trong Trường;

– Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi theo quy định của pháp luật và của Trường; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường thực hiện các quy định của pháp luật và của Trường về học phí, học bổng và các khoản thu, chi khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Trường;

– Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, chính sách, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách theo quy định; tổ chức công tác quản lý tài sản theo quy định của Luật kế toán;

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp gia tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, đảm bảo hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí trong phục vụ yêu cầu quản trị và quản lý tài chính của Trường;

– Phối hợp triển khai quản lý, giải ngân kinh phí đầu tư xây dựng (nếu có);

– Tham gia phối hợp quản lý kinh phí tài trợ, viện trợ (nếu có);

– Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác tài chính, kế toán với Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi, kiểm tra, thẩm định việc mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật và của Trường; phối hợp với phòng Thiết bị và các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, thực hiện kiểm kê, đánh giá lại tài sản; trích khấu hao tài sản theo quy định;

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo; bảo quản và lưu trữ tài liệu tài chính, kế toán và thực hiện chế độ bảo mật theo quy định;

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định hoặc phân công của Hiệu trưởng.

  • Liên hệ:

– Điện thoại: 38.352.303.
– Email: p_kehoachtaichinh@sgu.edu.vn

  • Lãnh đạo phòng:

TRƯỞNG PHÒNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

GIANG QUỐC TUẤN

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO