Category Archives: Chế độ chính sách

Quy trình đóng học phí hệ chính quy

  1. Quy trình đóng học phí hệ chính quy:

Sau khi Phòng Đào tạo thông báo về lịch đăng ký môn học cho sinh viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ thông báo về lịch thu học phí tại ngân hàng (thu trong thời gian từ 4 đến 6 ngày), sinh viên có thể chọn các cách đóng học phí sau:

  • Đóng trực tiếp tại các chi nhánh ngân hàng được ghi rõ trong thông báo;
  • Chuyển khoản từ các chi nhánh khác hoặc ngân hàng khác, nội dung chuyển khoản ghi chính xác theo quy định trong thông báo của trường;

+ Ngân hàng nhận: NHNN&PTNT An phú HCM – PGD Nguyễn Văn Cừ

+ Tên người nhận:  Trường Đại học Sài Gòn

+ Số tài khoản:        1606201036100

+ Số tiền: Ghi tổng số tiền của các môn học đã đăng ký ở học kì thể hiện trên phiếu nộp tiền trên trang Web (kể cả nợ tồn đọng nếu có).

Nội dung nộp: ghi họ và tên SV, mã số SV, nộp học phí HK…../NH 20…- 20…..

Nếu sinh viên không ghi đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, mọi trường hợp nhầm lẫn có thể tiền học phí không chuyển được vào tài khoản nhà trường, xem như sinh viên chưa đóng học phí và sẽ bị hủy các môn học đã đăng ký.

  • Sinh viên lưu ý không sử dụng các hình thức chuyển khoản qua điện thoại, chuyển khoản tại cây ATM hoặc các hình thức chuyển khoản không ghi rõ nội dung chuyển (Mã số sinh viên, họ tên sinh viên).
  • Trong thời gian đóng học phí tại ngân hàng, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể đến phòng Kế hoạch – Tài chính để xin phép gia hạn học phí.

Sau khi kết thúc việc thu học phí tại ngân hàng, Phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ chốt danh sách sinh viên còn nợ học phí và chuyển cho Phòng Đào tạo để tiến hành hủy đăng ký môn học đối với các sinh viên chưa hoàn tất học phí. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp sinh viên đóng học phí trễ hạn trong các học kỳ tới (trừ các trường hợp có lý do đặc biệt có xác nhận của trưởng Khoa).