Category Archives: Thông báo Cán bộ – Giảng viên

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử

Trường Đại học Sài Gòn đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020, Thông tư số 78 /2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021, Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2021.
Thời gian sử dụng hóa đơn diện tử kể từ ngày: 01/04/2022
Để thuận tiện cho việc tra cứu hóa đơn của học viên, sinh viên, phòng Kế hoạch tài chính hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn như sau: