Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 sinh viên ngoài sư phạm, sinh viên sư phạm khóa 23 và học phí học lại sinh viên sư phạm khóa 19 và 20 Đại học chính quy

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 sinh viên ngoài sư phạm, sinh viên sư phạm khóa 23 và học phí học lại sinh viên sư phạm khóa 19 và 20 Đại học chính quy