Category Archives: Thông báo

Thông báo về việc đăng ký học lại cùng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 23.2 (Học kỳ II – đợt 2) 23.1 (Học kỳ I – đợt 2)

Thông báo về việc đăng ký học lại cùng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 23.2 (Học kỳ II – đợt 2) và 23.1 (Học kỳ I – đợt 2)

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 sinh viên ngoài sư phạm, sinh viên sư phạm khóa 23 và học phí học lại sinh viên sư phạm khóa 19 và 20 Đại học chính quy

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2023-2024 sinh viên ngoài sư phạm, sinh viên sư phạm khóa 23 và học phí học lại sinh viên sư phạm khóa 19 và 20 Đại học chính quy

Thông báo về việc thu học phí sinh viên chính quy ngành sư phạm khóa 21-22 các năm học 2021-2022; 2022-2023 và 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí sinh viên chính quy ngành sư phạm khóa 21-22 các năm học 2021-2022; 2022-2023 và 2023-2024