Category Archives: Thông báo học viên cao học – nghiên cứu sinh

Thông báo về việc đăng ký học lại cùng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 23.2 (Học kỳ II – đợt 2) 23.1 (Học kỳ I – đợt 2)

Thông báo về việc đăng ký học lại cùng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ 23.2 (Học kỳ II – đợt 2) và 23.1 (Học kỳ I – đợt 2)